Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

babyxblue
4786 5d8c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoda joda
babyxblue
4586 74a0 420
Reposted fromwindingroads windingroads viasection section
babyxblue
4230 155d 420
Reposted frompulperybka pulperybka viapimpmyheart pimpmyheart
babyxblue
2987 e0e4 420
Reposted fromretaliate retaliate viaoutofmyhead outofmyhead
5415 959f 420

asherdashery:

doityourselfproject:

Apple pie with roses (x)

oH…

Reposted fromPoooly Poooly viaoutofmyhead outofmyhead
babyxblue
3879 fc66 420
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaoutofmyhead outofmyhead
babyxblue
8915 8a55 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacametrue cametrue
babyxblue
4444 b1c2 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaoutofmyhead outofmyhead
babyxblue
3103 089f 420
Reposted fromspider-mother spider-mother viacametrue cametrue
babyxblue

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viacametrue cametrue
babyxblue
Reposted fromthenewyork thenewyork
babyxblue
Reposted fromthenewyork thenewyork
0266 697b
Reposted fromtron tron viaoutofmyhead outofmyhead
babyxblue
9627 289d 420
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaoutofmyhead outofmyhead
babyxblue
3200 ef25 420
babyxblue
Trochę o tobie myślałem. Masz w sobie to coś, zachodzisz za skórę.
— Druhny
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaimchuckbasss imchuckbasss
babyxblue
9091 fecd 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimchuckbasss imchuckbasss
babyxblue
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski

December 04 2014

Reposted fromerial erial viazi zi
1023 595d 420
Reposted frompussyporn pussyporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl